GreenSEO’s forretningsbetingelser er gældende pr 27. maj 2019 for GreenSEO. 

1. PARTERNE

1.1 GreenSEO ApS, CVR.nr. 40552286, og Kunden betegnes herefter hver for sig som GreenSEO og Kunden og under ét som ”Parter” eller “Parterne”.

2. ANVENDELSE AF BETINGELSER

2.1. Disse betingelser gælder i alle forhold mellem GreenSEO og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Afvigelse af betingelserne i denne aftale kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, hvis de er skriftligt godkendt af begge parter.

2.2. GreenSEO forbeholder sig retten til at lave ændringer i forretningsbetingelserne, priser og produktindhold. Ved prisændringer vil alle berørte Kunder blive informeret via e-mail mindste med sædvanlige opsigelsesvarsel.

2.3. Tilbud afgivet af GreenSEO er gyldige i 30 dage fra afsendelsesdatoen. Efter 30 dage bortfalder tilbuddets gyldighed, medmindre andet er aftalt.

2.4. En aftale mellem GreenSEO og en Kunde anses som værende gyldig når GreenSEO har afgivet et tilbud, tilbudsmodtageren skriftligt har accepteret dette. 

2.5. Efter aftalens indgåelse er Kunden forpligtet til, indenfor 10 arbejdsdage, såfremt andet ikke er aftalt, at fremsende det materiale som GreenSEO har oplyst som værende nødvendige for aftalens udførelse. Materialet sendes til info@greenseo.dk. Såfremt materialet ikke fremsendes indenfor den aftalte tidsperiode, forbeholder GreenSEO sig retten til at ophæve aftalen.

2.6. Ved indgåelse af en aftale med GreenSEO, skal Kunden sikre at opgivne navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse er korrekt.

3. PRODUKTET

3.1. GreenSEO’s ydelser omfatter tilrettelse af hjemmeside og online markedsføring, herunder bl.a. SEO, Google Ads, annoncering på sociale medier, e-mail marketing, rapportering og andre ydelser samt produkter som GreenSEO leverer. Nærmere beskrivelse af ydelserne fremgå af GreenSEO’s hjemmeside.

3.2. Kunden er forpligtet til at give GreenSEO sit eget login til alle nødvendige tjenester, og ikke arbejde på det, som GreenSEO arbejder med, uden dette er aftalt på forhånd. Idet Kunden og GreenSEO ellers kan modarbejde hinanden.

3.3. En indgået aftale omfatter de ydelser, der fremgår af tilbuddet, mailen hvor tilbuddet er sendt og/eller kontrakten. I aftaleperioden vil yderligere ydelser, herunder udført af GreenSEO, blive fakturer på timebasis, med den gældende timepris, der vil fremgå af tilbuddet. Prisændringer kan forekomme jf. punkt 4.4.

3.4. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, uden at GreenSEO på nogen måde kan holde økonomisk ansvarlig for det, hverken i forhold til økonomisk tab, tabt avance, tab af goodwill, følgeskader, indirekte tab, tab af information eller krav fra tredjemand eller på tilsvarende måde.

3.5. Kunden er ansvarlig for at betale for eventuelle ekstra gebyr eller prisændringer hos tredje operatører.

4. PRISER OG BETALING

4.1. Opstartspris faktureres ved underskrift af aftalen, såfremt en sådan er aftalt.

4.2. Abonnementerne betales månedsvis forud, medmindre andet er aftalt.

4.3. Fakturaer forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato. Hvis regningen ikke betales til tiden, vil der blive tilskrevet et rykkergebyr efter gældende ret. Rentelovens regler finder anvendelse

4.4. GreenSEO kan til hver en tid opdatere sine priser. Dog skal prisændringen varsels til Kunden senest løbende måned plus en måned før prisændringen træder i kræft.

4.5. Alle priser der oplyses er ekskl. moms, medmindre andet tydeligt fremgår. Dette gælder kontrakter, hjemmeside, aftaler og andet.

5. ANSVAR

5.1. GreenSEO er uden ansvar for Kundens eventuelle manglede IT-kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

5.2. GreenSEO kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader, indirekte tab, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser eller øvrige økonomiske tab. Det samme gælder for force majeure. Se endvidere punkt 3.4 og 6.3 der finder tilsvarende anvendelse.

5.3 Kunden er altid selv ansvarlig for, at indhold og tekster på Kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres rettigheder og varemærker eller på anden måde er i strid med dansk eller anden lovgivning.

5.4. GreenSEO er uden ansvar for hvis kundens placering i forskellige søgemaskiner skulle falde.

5.5. Såfremt GreenSEO kan gøres ansvarlig for et tab hos Kunden, kan dette maksimalt udgøre  3 gange den månedlige ydelse på skadestidspunktet. Ved enkelt ydelser kan GreenSEO maksimalt holdes ansvarlige for 3 gange det beløb Kunden har betalt for ydelsen.

5.6. GreenSEO har intet ansvar for data på Kundens e-mail, data liggende på Kundens webhotel eller servere eller andet af kunden data, der ligger hos tredjeparter. 

5.7. Hvis der skulle være mangler ved det leverende, eller der indtræder forsinkelser uden at det skyldes Kundens forhold, så er GreenSEO ikke ansvarlig for Kunden eller andres indirekte tab, som skyldes dette.

5.8. Det præciseres, at GreenSEO ikke indestår for ydelser leveret af tredjemand.
GreenSEO er f.eks. ikke ansvarlig for eventuel nedlæggelse af anvendte kataloger, websteder eller søgemaskiner, ligesom GreenSEO ikke er ansvarlig for ændringer i vurderingsalgoritmer, kampagnetilbud i kampagnens løbetid eller andre dispositioner vedrørende søgemaskiner, kataloger eller 3. parts websteder.

6. MATERIALE, OPHAVSRET OG EJENDOMSRET

6.1. Begge parter bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

6.2. GreenSEO har ophavsret og rettigheder til alle GreenSEO’s produkter, der er omfattet af aftalte leverancer. Dette inkluderer alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer. Analyser og rapporter udarbejdet af GreenSEO, eller dele af dem, må ikke deles, kopieres, oversættes eller på anden måde reproduceres i nogen form. Dette gælder desuden ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI, .Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode. Ligeledes gælder det, at GreenSEO har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle billeder, illustrationer, og grafiske fremstillinger, der er udarbejdet af, eller sammen med GreenSEO, såfremt de indgå som en del af Kundes løsning. Det kræver GreenSEO’s skriftlige accept, hvis de nævnte rettigheder skal anvendes i andre sammenhænge.

6.3. Det er altid Kundens ansvar at have backup af det materiale, som Kunden leverer til GreenSEO. GreenSEO kan derfor ikke holdes ansvarlig, i tilfælde af, at materialet beskadiges, bortkommer eller slettes.

6.4. Data der givet til GreenSEO af Kunden, enten direkte eller indirekte ved at GreenSEO får adgang til steder hvor data fremgår, behandles fortroligt.

6.5. Kunden kan, mod betaling af tre gange timesatsen og et aftalt månedlig mindstebetaling, bede om sikring mod interessekonflikter, der kan opstå ved flere kunder inden for samme branche, såfremt dette ønskes.

7. DATAANVARLIG OG BEHANDLING AF PERSONDATA

7.1. GreenSEO er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, ved udførelse af online marketing på vegne af Kunden og rådgivning om web og marketing for vores Kunder. Det betyder, at vi kun i forbindelse med konkrete ydelser, såsom online marketing, herunder SEO, annoncering, E-mail marketing o. lign., samt ved arbejde på Kundens hjemmeside, skal indgå en databehandleraftale med vores Kunder. I de næste punkter kan du få flere informationer om, hvornår og hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger:

7.2. GreenSEO behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside www.greenseo.dk. Du kan læse mere om hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside her.

7.3. GreenSEO behandler personoplysninger om Kunden som led i opbygning eller etablering af Kundeforhold. Dette dækker over opbevaring af kontaktoplysninger som navn, virksomhedsnavn, adresse, titel, e- mailadresse, telefonnummer. Formålet med dette er at have de nødvendige oplysninger for at kunne opbygge, pleje og bibeholde vores relationer til Kunden og Kundens virksomhed.

7.4. GreenSEO behandler personoplysninger om Kunden som led i at lave online marketing og web for Kunden. Dette dækker over opbevaring af søgeordsanalyser, oversigter over antal besøg, placeringer på Google og andet som Kunden beder GreenSEO om at udarbejde for Kunden. Formålet med dette er at være i stand til at udføre arbejdet for kunde. 

7.5. GreenSEO behandler i forbindelse med konkrete ydelser personoplysninger på vegne af vores Kunder og anses derfor som databehandler. Dette dækker over behandling af data i systemer som Kunden giver GreenSEO adgang til, herunder Google konti, Facebook sider, mail systemer og systemer til udsendelse af mails, hjemmeside systemer (CMS) og andre systemer som kunden giver GreenSEO adgang til. Formålet med dette er at kunne udføre arbejde på vegne af Kunden, i Kundens egne systemer.

7.6. Det er Kundens ansvar at sikre sine data forsvarligt.

7.7. Kunden er ansvarlig for at indhente fornøden fuldmagter og accepter af at data udleveres til GreenSEO, såfremt dette er nødvendigt.

7.6. GreenSEO opbevarer disse oplysninger så længde de har relevans for kundeforholdet eller lovmæssigt skal bevares, og efterfølgende i op til 6 måneder. De videregives aldrig til tredjeparter.

7.7. Som registreret person har Kunden en række rettigheder, de kan gøre brug af ved at henvende sig til GreenSEO på mail info@greenseo.dk. Kunden har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om Kunden, og de har ret til at modtage en kopi heraf. Kunden har også ret til at gøre indsigelse mod GreenSEO’s behandling af Kundens personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af Kundens personoplysninger, som de mener er ukorrekte, forældede mv., og Kunden kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

7.8. Som registreret har Kunden ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at Kunden har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om Kunden, som er blevet indsendt til GreenSEO, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har Kunden også ret til at få transmitteret sine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

7.9. Udøvelsen af Kundens rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til Kunden.

7.10. I det omfang Kunden har afgivet sit samtykke til behandlingen af Kundes personoplysninger, har Kunden til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af sit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af Kundes personoplysninger ophøre, og Kundens personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

7.11. Der kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

7.12. GreenSEO kan undlade at opfylde oplysningspligten over for Kunden, hvis Kunden allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats – eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen – at give Kunden oplysningerne.

7.13 GreenSEO behandler altid Kundens personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. GreenSEO har bl.a. etableret procedurer for at sikre, at kun udvalgte medarbejdere hos GreenSEO har adgang til Kundens personoplysninger, samt at Kundens personlysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.

7.14. I det omfang den gældende databeskyttelseslovgivning tillader det, kan vi også bruge personoplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores Kunder.

7.15. Hvis du har spørgsmål til GreenSEO om vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail info@greenseo.dk

7.16. Såfremt du er uenig eller utilfreds med den måde, hvorpå GreenSEO behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

8 REKLAMATION

8.1. GreenSEO’s leverance er defineret i det tilbud, som er blevet fremsendt og GreenSEO har ikke pligt til at levere nogle ydelser udover det, som fremgå i det fremsendte tilbud.

8.2. I tilfælde af fejl og mangler, skal eventuel reklamation sendes uden ugrundet ophold til GreenSEO så snart kunden bliver opmærksom på fejlen eller manglen. Kunden skal senest have reklameret 3 måneder efter levering.

9. OPSIGELSE

9.1. Hvis Kunden ønsker at opsige en igangværende serviceaftale eller et abonnement, skal opsigelse indgives skriftligt. Opsigelsen er løbende måned plus en måned, medmindre andet er aftalt.

9.2. Kundens opsigelsen skal ske skriftligt, enten via e-mail til info@greenseo.dkeller via post, til GreenSEO, Brønshøj Kirkevej 1, 3. TH, 2700 Brønshøj.

9.3. GreenSEO kan opsige aftalen med 1 måneders varsel + løbene måned, medmindre andet er aftalt. Dette gælder enhver ydelse, der hører under aftalen. Skulle GreenSEO opsige aftalen, vil der være en forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb, såfremt kunden har forudbetalt for en længere periode.

10. Misligholdelse

10.1. Hvis kunden misligholder aftalen, vil GreenSEO ophæve aftalen. Der vil ved ophævelse af aftalen ikke være nogen refusion af forudbetalte beløb.

10.2. Såfremt Kunden ikke fremsender aftalt materialet indenfor den aftalte tidsperiode, forbeholder GreenSEO sig retten til at ophæve aftalen, da dette vil være misligholdelse. GreenSEO vil herefter kræve betaling for den tid der er brugt.

10.3. Alt betalingsmisligholdelse vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og GreenSEO forbeholder sig derfor retten til at stoppe leveringen af ydelsen, abonnementer el.lign. indtil betalingen har fundet sted.

10.4. Kundens misligholdelse af aftaler med 3. parts leverandøre, f.eks. Google, Facebook etc., udgør ligeledes en misligholdelse ift. GreenSEO

11. OVERDRAGELSE

11.1. I tilfælde af salg af GreenSEO accepterer Kunden, at GreenSEO, uden Kundens samtykke, kan overdrage abonnementer til 3. part.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1. Forretningsbetingelserne og aftalen er underlagt dansk lovgivning og ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal så vidt muligt løses mellem parterne. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.